راهنمای اخذ کارت بهداشت

مراجعه متقاضي به مراكز بهداشتي درماني – ارائه مدارك هويتي و كارت بهداشت قبلي (در صورتيكه قبل از آن كارتي دريافت شده باشد )و عكس متقاضي – صدور معرفينامه از طرف بهداشت محيط – مراجعه به آزمايشگاه تشخيص طبي – نمونه گيري و انجام آزمايشات لازم توسط آزمايشگاه – صدور برگ نتيجه آزمايشات از طرف آزمايشگاه – مراجعه به پزشك مركز و ارائه برگ نتايج آزمايشگاه – بررسي نتايج آزمايشات توسط پزشك و اعلام نظر وي (مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بهداشت

مراجعه به واحد بهداشت محيط و ارائه: برگ نتيجه آزمايشات ، معرفينامه حاوي نظر مثبت پزشك ،اصل فيش واريزي (مبلغ ۵۰،۰۰۰ريال) و عكس متقاضي – صدور و تحويل كارت بهداشت به متقاضي .